Atatürk Eğitim FakültesiResim-İş Öğretmenliği

Resim-İş Öğretmenliği

Genel Bilgiler

Kuruluş
Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkiye’nin en eski/köklü öğretmen yetiştiren kurumudur. Çünkü, bu kurumun kökeni, 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’ye dayanmaktadır.
Cumhuriyetin ilânından sonra Dârülmuallimîn-i Âliye, bir süre Yüksek Muallim Mektebi adıyla faaliyet gösterdi. 1923 –1924’te, birkaç yıl önce kapatılan İhzârî Kısım’ın yerine ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere, Talî Kısım açıldı. Fakat, bu kısım, fazla uzun ömürlü olmadı. 1936’da Yüksek Öğretmen Okulu adını alan okul, yalnız lise öğretmeni yetiştiren bir kurum haline geldi. 1959’a kadar da, Türkiye’nin tek lise öğretmeni yetiştiren kurumu olma özelliğini korudu. İlkokullara öğretmen yetiştiren kısım ise, bu kurumdan ayrı olarak, Erkek Öğretmen Okulu adıyla faaliyet gösterdi. 1946 – 1947 öğretim yılında, 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’nin misyonunu yerine getirmek ve böylece ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü açıldı. Kısa süre sonra, bu yeni kurum, Türkiye’nin en nitelikli öğretmen yetiştiren kurumlarından biri haline geldi.
1978 yılında, Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde de eğitim ve öğretim durduruldu. Atatürk Eğitim Enstitüsü de, iki yıl sonra, 1980’de, Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu adıyla yeniden faaliyete başladı.
Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, tüm yüksek öğretim kurumlarını Yüksek Öğretim Kurulu’nun çatısı altında toplayan yasal düzenlemeyle, 1982 yılında, Atatürk Eğitim Fakültesi adını alarak, yeni kurulan Marmara Üniversitesi’ni oluşturan birimlerden biri oldu.
1998’de, Atatürk Eğitim Fakültesi, ülkedeki tüm eğitim fakülteleriyle birlikte, YÖK tarafından yeniden yapılandırıldı.
Bu tarihçe içerisinde Resim-iş anabilim dalı etkin olarak eğitim ve öğretimde değerli katkılar oluşturdu.
Kazanılan Derece
Görsel Sanatlar ve Resim-İş Öğretmenliği.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü. A.E.F. Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Uygulama çalışmaları ve öğretmenlik formasyonu bilgileri olmalıdır. Bölüme girişte özel yetenek sınavlarını başarmalıdır.
Program Profili
Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı; estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı resim öğretmeni yetiştirmek amacıyla deneysel eğitim öğretim programı uygulayan bir program uygulamaktadır. Temel ilkesi, sanat eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde araştırmalarla yaratıcı kişiliği geliştirmektir. Öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar; genel kültür, eğitim formasyonu ve gezi, gözlemle desteklenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin yaratıcı yetenekleri izlenerek II. sınıftan itibaren resim, grafik, heykel, seramik, tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, fotoğraf ana sanat atölyelerinden birinde kişisel gelişmelerine olanak verilmeye çalışılmaktadır.

Eğitim ve Öğretim:
Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Olanaklar:
Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı bünyesinde öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için resim, özgün baskı, grafik, bilgisayar, fotoğraf, seramik, heykel, tekstil, endüstri ürünleri tasarımı, desen, temel tasarım, perspektif ve yazı atölyeleri ile seramik pişirme fırını, okuma salonu ve sanat kitapları kitaplığı, sergi salonları bulunmaktadır.

Çalışma Alanları:
Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı mezunları ilk ve ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar ve resim-iş öğretmenliği yapabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Resim-İş ve Görsel Sanatlar öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmaktadırlar, ayrıca mezunlarımız Resim-İş ve Görsel Sanatlar öğretmeni olarak ücretli veya sözleşmeli olarak görev yapmaktadırlar. Öğrencilerin, yaratıcı yetenekleri izlenerek II. Sınıftan itibaren resim, grafik, heykel, seramik, tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, fotoğraf anasanat atölyelerinden birinde kişisel gelişmeleriyle bu alanlarda özel çalışmalar yapabilmekte, sanat dallarının iş olanaklarını kullanabilmektedirler; bulundukları Sanat alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Sanatçı olarak kişisel atölyelerinde çalışmalarını sürdürebilirler. Sergiler açarak sanatlarını icra edebilirler, Sanat Danışmanlıkları ve küratöryel çalışmalar yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES  ve YDS ) sınavlarında aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına veya doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf bağlantısından bilgi elde edilebilir. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural; vizenin %40 ile final sınavının %60 toplanarak alınmaktadır. Notlandırmada bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi diye bilinen) geçerlidir.
Mezuniyet Koşulları
Bölümümüze başlayan öğrencilerin 8 dönemlik programın tüm derslerini alması ve başarılı olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin lisan diploması alabilmeleri için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Marmara Üniversitesi'nin ilgili mevzuatına bakınız.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Full-Time
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. H.Müjde AYAN

ADRES: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul 

- Fakülte Santral: 0216 345 47 05 (2 hat) - 0216 345 90 90 - 221 - 220 
- Fakülte Faks : 0216 338 80 60 

Bölüm Olanakları
Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı bünyesinde öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için resim, özgün baskı, grafik, bilgisayar, fotoğraf, seramik, heykel, tekstil, endüstri ürünleri tasarımı, desen, temel tasarım, perspektif ve yazı atölyeleri ile seramik pişirme fırını, okuma salonu ve sanat kitapları kitaplığı, sergi salonları bulunmaktadır.
 
Program Çıktıları ^
1 Öğrenme öğretme sürecine uygun planlama yapabilme
2 Görsel Sanatlar öğrenme öğretme sürecinde teknolojik kaynakları kullanabilme
3 Öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirebilme
4 Öğrenme ve öğretme sürecinde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme
5 Atatürk’ ün sanata ve sanatçıya verdiği önem ile ilgili düşünce ve görüşlerini öğrenme öğretme sürecindeki uygulamalara yansıtabilme
6 Öğrencilerin sanat ve sanatçının önemini kavramalarında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilme
7 Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilme
8 Çağın gereksinimlerine uygun öğretmen profili oluşturabilme
9 Bilgiyi oluşturan, bilgiye oluşma yollarını öğreten eğitim anlayışına sahip olabilme
10 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve sanat etkinlikleri planlayabilme ve uygulayabilme
11 Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme
12 Araştıran, düşünen, yeni fikirler üretebilen bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinebilme
13 Görsel sanatlar öğrenme öğretme sürecindeki gelişimlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilme
14 Sözlü ve yazılı iletişim bilgilerine sahip olabilme
15 Türk Eğitim Sistemi hakkında gerekli bilgileri (Türk Milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri) kazanabilme
16 Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının yapı ve fonksiyonlarını öğrenebilme
 
Müfredat ^
 
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 RSO1001 Temel Tasarım I Zorunlu 4 4 9
4 RSO1003 Desen I Zorunlu 2 2 5
5 RSO1005 Perspektif Zorunlu 1 2 4
6 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
7 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
  Toplam 17 8 30
2. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT1002 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 RSO1002 Temel Tasarım II Zorunlu 4 4 9
4 RSO1004 Desen II Zorunlu 2 2 5
5 RSO1006 Sanat Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 4
6 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
7 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
  Toplam 18 6 30
3. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 BSP2001 Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2 2 4
2 EGT2003 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 SNT2085 Batı Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 4
4 SNT2087 Türk Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 3
5 RSO-AA1 Anasanat Atölye - 1 Seçmeli 2 4 8
6 RSO-SSA1 Seçimlik Sanat Atölye - 1 Seçmeli 2 2 6
  Toplam 15 8 30
4. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 BSP2002 Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2 2 4
2 EGT2020 Resim Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
3 RSO2004 Yazı Zorunlu 1 2 3
4 RSO2006 Çocuğun Sanatsal Gelişimi Zorunlu 2 0 2
5 RSO-AA2 Anasanat Atölye - 2 Seçmeli 2 4 8
6 RSO-SSA2 Seçimlik Sanat Atölye - 2 Seçmeli 2 2 6
7 RSO2008 Sanat Felsefesi Zorunlu 2 0 2
  Toplam 13 12 30
5. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT3005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
3 EGT3061 Resim Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
4 RSO-AA3 Anasanat Atölye - 3 Seçmeli 2 4 9
5 RSO-SSA3 Seçimlik Sanat Atölye - 3 Seçmeli 2 2 6
6 AEF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
  Toplam 12 8 30
6. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 EGT1008 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 EGT2062 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
3 EGT3062 Resim Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 5
4 RSO3002 Sanat Eleştirisi Zorunlu 2 0 2
5 RSO-AA4 Anasanat Atölye - 4 Seçmeli 2 4 9
6 RSO-SSA4 Seçimlik Sanat Atölye - 4 Seçmeli 2 2 6
  Toplam 13 8 30
7. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 EGT4003 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
2 EGT4015 Resim Eğitiminde Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 5
3 EGT4101 Özel Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 3
4 RSO4005 Müze Eğitimi ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 3
5 RSO-AA5 Anasanat Atölye - 5 Seçmeli 4 4 9
6 RSO-SSA5 Seçimlik Sanat Atölye - 5 Seçmeli 2 2 6
  Toplam 14 12 30
8. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 EGT4020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT4112 Resim Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 8
3 RSO4002 Çağdaş Sanat Zorunlu 3 0 3
4 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
5 RSO-AA6 Anasanat Atölye - 6 Seçmeli 4 4 9
6 RSO-SSA6 Seçimlik Sanat Atölye - 6 Seçmeli 2 2 6
  Toplam 13 14 30
 
Seçmeli
 
1. Dönem > YDZx131
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 YDZA131 Almanca I Seçmeli 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
2. Dönem > YDZx132
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 YDZA132 Almanca II Seçmeli 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
3. Dönem > RSO-AA1
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO2007 Anasanat Atölye I: Tekstil Tasarımı Seçmeli 2 4 8
2 RSO2009 Anasanat Atölye I: Seramik Seçmeli 2 4 8
3 RSO2011 Anasanat Atölye I: Geleneksel Türk Sanatları Seçmeli 2 4 8
4 RSO2013 Anasanat Atölye I: Grafik Tasarımı Seçmeli 2 4 8
5 RSO2015 Anasanat Atölye I: Endüstriyel Tasarım Seçmeli 2 4 8
6 RSO2017 Anasanat Atölye I: Fotoğraf Seçmeli 2 4 8
7 RSO2019 Anasanat Atölye I: Heykel Seçmeli 2 4 8
8 RSO2021 Anasanat Atölye I: Resim Seçmeli 2 4 8
9 RSO2023 Anasanat Atölye I: Özgün Baskı Seçmeli 2 4 8
3. Dönem > RSO-SSA1
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO2025 Seçimlik Sanat Atölye I - Heykel Seçmeli 2 2 6
2 RSO2031 Seçimlik Sanat Atölye I - Resim Seçmeli 2 2 6
3 RSO2033 Seçimlik Sanat Atölye I - Seramik Seçmeli 2 2 6
4. Dönem > RSO-AA2
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO2010 Anasanat Atölye II: Seramik Seçmeli 2 4 8
2 RSO2012 Anasanat Atölye II: Geleneksel Türk Sanatları Seçmeli 2 4 8
3 RSO2014 Anasanat Atölye II: Grafik Tasarımı Seçmeli 2 4 8
4 RSO2016 Anasanat Atölye II: Endüstriyel Seçmeli 2 4 8
5 RSO2018 Anasanat Atölye II: Fotoğraf Seçmeli 2 4 8
6 RSO2022 Anasanat Atölye II: Heykel Seçmeli 2 4 8
7 RSO2024 Anasanat Atölye II: Özgün Baskı Seçmeli 2 4 8
8 RSO2026 Anasanat Atölye II: Resim Seçmeli 2 4 8
9 RSO2028 Anasanat Atölye II: Tekstil Tasarımı Seçmeli 2 4 8
4. Dönem > RSO-SSA2
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO2032 Seçimlik Sanat Atölye II - Heykel Seçmeli 2 2 6
2 RSO2034 Seçimlik Sanat Atölye II - Resim Seçmeli 2 2 6
3 RSO2036 Seçimlik Sanat Atölye II - Seramik Seçmeli 2 2 6
5. Dönem > RSO-AA3
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO3013 Anasanat Atölye III: Tekstil Tasarımı Seçmeli 2 4 9
2 RSO3015 Anasanat Atölye III: Endüstriyel Seçmeli 2 4 9
3 RSO3017 Anasanat Atölye III: Fotoğraf Seçmeli 2 4 9
4 RSO3019 Anasanat Atölye III: Geleneksel Türk Sanatları Seçmeli 2 4 9
5 RSO3021 Anasanat Atölye III: Grafik Tasarımı Seçmeli 2 4 9
6 RSO3023 Anasanat Atölye III: Heykel Seçmeli 2 4 9
7 RSO3025 Anasanat Atölye III: Özgün Baskı Seçmeli 2 4 9
8 RSO3027 Anasanat Atölye III: Resim Seçmeli 2 4 9
9 RSO3031 Anasanat Atölye III: Seramik Seçmeli 2 4 9
5. Dönem > RSO-SSA3
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO3001 Seçimlik Sanat Atölye III - Resim Seçmeli 2 2 6
2 RSO3005 Seçimlik Sanat Atölye III - Heykel Seçmeli 2 2 6
3 RSO3007 Seçimlik Sanat Atölye III - Seramik Seçmeli 2 2 6
5. Dönem > AEF-US
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Seçmeli 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Seçmeli 2 0 3
3 BOTE2019 Yaratıcı Proje Geliştirme Seçmeli 3 0 3
4 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Seçmeli 2 0 3
5 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 2 0 3
6 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Seçmeli 2 0 3
7 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Seçmeli 2 0 3
8 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Seçmeli 2 0 3
9 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
10 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
11 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Seçmeli 2 0 3
12 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Seçmeli 2 0 3
13 EGT4100 Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 3
14 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Seçmeli 2 0 3
15 ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3
16 IMO2003 Matematik ve Origami Seçmeli 2 0 3
17 IMO3003 Matematik Tarihi Seçmeli 2 0 3
18 IMO3009 Matematik ve Sanat Seçmeli 2 0 3
19 KMY3012 Vücut Kimyası Seçmeli 2 0 3
20 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Seçmeli 2 0 3
21 KMY4015 Hayatımızda Kimya Seçmeli 2 0 3
22 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Seçmeli 2 0 3
23 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 3
24 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Seçmeli 2 0 3
25 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Seçmeli 2 0 3
26 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Seçmeli 2 0 3
27 MZO4052 Müzik Evreni Seçmeli 2 0 3
28 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Seçmeli 2 0 3
29 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Seçmeli 2 0 3
30 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Seçmeli 2 0 3
31 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Seçmeli 2 0 3
32 MZO4057 Türk Müziğinde Toplu Uygulama I Seçmeli 2 0 3
33 MZO4058 Türk Müziğinde Toplu Uygulama II Seçmeli 2 0 3
34 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
35 RSO2052 History of Modern Art Seçmeli 2 0 3
36 RSO3051 Drama Seçmeli 2 0 3
37 RSO3053 Diksiyon Seçmeli 2 0 3
38 TAR4100 İstanbul Tarihi Seçmeli 2 0 3
39 TAR4102 Sinema ve Tarih Seçmeli 2 0 3
40 TAR4104 Tarih ve Kimlik Seçmeli 2 0 3
41 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Seçmeli 2 0 3
42 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Seçmeli 2 0 3
43 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
44 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
45 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > RSO-AA4
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO3004 Anasanat Atölye IV: Grafik Tasarımı Seçmeli 2 4 9
2 RSO3006 Anasanat Atölye IV: Heykel Seçmeli 2 4 9
3 RSO3008 Anasanat Atölye IV: Tekstil Tasarımı Seçmeli 2 4 9
4 RSO3010 Anasanat Atölye IV: Seramik Seçmeli 2 4 9
5 RSO3012 Anasanat Atölye IV: Geleneksel Türk Sanatları Seçmeli 2 4 9
6 RSO3014 Anasanat Atölye IV: Özgün Baskı Seçmeli 2 4 9
7 RSO3016 Anasanat Atölye IV: Endüstriyel Seçmeli 2 4 9
8 RSO3018 Anasanat Atölye IV: Fotoğraf Seçmeli 2 4 9
9 RSO3020 Anasanat Atölye IV: Resim Seçmeli 2 4 9
6. Dönem > RSO-SSA4
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO3022 Seçimlik Sanat Atölye IV - Resim Seçmeli 2 2 6
2 RSO3026 Seçimlik Sanat Atölye IV - Heykel Seçmeli 2 2 6
3 RSO3028 Seçimlik Sanat Atölye IV - Seramik Seçmeli 2 2 6
7. Dönem > RSO-AA5
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO4001 Anasanat Atölye V: Resim Seçmeli 4 4 9
2 RSO4003 Anasanat Atölye V: Grafik Tasarımı Seçmeli 4 4 9
3 RSO4007 Anasanat Atölye V: Heykel Seçmeli 4 4 9
4 RSO4009 Anasanat Atölye V: Seramik Seçmeli 4 4 9
5 RSO4011 Anasanat Atölye V: Geleneksel Türk Sanatları Seçmeli 4 4 9
6 RSO4013 Anasanat Atölye V: Özgün Baskı Seçmeli 4 4 9
7 RSO4017 Anasanat Atölye V: Fotoğraf Seçmeli 4 4 9
8 RSO4019 Anasanat Atölye V: Tekstil Tasarımı Seçmeli 4 4 9
9 RSO4021 Anasanat Atölye V: Endüstriyel Tasarım Seçmeli 4 4 9
7. Dönem > RSO-SSA5
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO4033 Seçimlik Sanat Atölye V - Özgün Baskı Seçmeli 2 2 6
2 RSO4035 Seçimlik Sanat Atölye V - Heykel Seçmeli 2 2 6
3 RSO4037 Seçimlik Sanat Atölye V - Fotoğraf Seçmeli 2 2 6
4 RSO4039 Seçimlik Sanat Atölye V - Seramik Seçmeli 2 2 6
5 RSO4041 Seçimlik Sanat Atölye V - Resim Seçmeli 2 2 6
8. Dönem > RSO-AA6
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO4004 Anasanat Atölye VI: Grafik Tasarımı Seçmeli 4 4 9
2 RSO4006 Anasanat Atölye VI: Heykel Seçmeli 4 4 9
3 RSO4008 Anasanat Atölye VI: Tekstil Tasarımı Seçmeli 4 4 9
4 RSO4010 Anasanat Atölye VI: Seramik Seçmeli 4 4 9
5 RSO4012 Anasanat Atölye VI: Geleneksel Türk Sanatları Seçmeli 4 4 9
6 RSO4014 Anasanat Atölye VI: Özgün Baskı Seçmeli 4 4 9
7 RSO4016 Anasanat Atölye VI: Endüstriyel Tasarım Seçmeli 4 4 9
8 RSO4018 Anasanat Atölye VI: Fotoğraf Seçmeli 4 4 9
9 RSO4022 Anasanat Atölye VI: Resim Seçmeli 4 4 9
8. Dönem > RSO-SSA6
NoDers KoduDers AdıDers TürüDUAKTS
1 RSO4034 Seçimlik Sanat Atölye VI - Özgün Baskı Seçmeli 2 2 6
2 RSO4036 Seçimlik Sanat Atölye VI - Heykel Seçmeli 2 2 6
3 RSO4038 Seçimlik Sanat Atölye VI - Fotoğraf Seçmeli 2 2 6
4 RSO4040 Seçimlik Sanat Atölye VI - Seramik Seçmeli 2 2 6
5 RSO4042 Seçimlik Sanat Atölye VI - Resim Seçmeli 2 2 6

 

 

 

ÖSYM Puan Türü: Özel Yetenek Sınavı 

Kontenjanı: 100

 

 

 

 

Bu sayfa Resim-İş Öğretmenliği tarafından en son 12.03.2018 22:13:24 tarihinde güncellenmiştir.